Home

Missie:

Het Platform Religie en Levensbeschouwing te 's-Hertogenbosch streeft naar het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van 's-Hertogenbosch en de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in de stad. Het uitgangspunt is respect voor de bestaande pluriformiteit.

Het Platform is een breed samengestelde vereniging, waarvan zowel individuen als organisaties met een achterban lid kunnen worden. Allen zijn vrijwilligers.

 

De vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van 's-Hertogenbosch

b. het bevorderen van de contacten tussen de bewoners en organisaties in 's-Hertogenbosch

 

PERSBERICHT

 

LICHT OP DE PARADE VERBINDT CHRISTENEN VAN DEN BOSCH

 

Op zaterdag 15 april 2017 organiseert het Beraad van Kerken van 19.15 tot 20.00 uur het Licht op de Parade. Het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting ingezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen.

Het gezamenlijk ontsteken van het Licht, vlak voor de Paaswake, onderstreept de onderlinge verbondenheid.

 

We geven uiting aan onze verbondenheid door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade en hiermee onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken. Vanuit het Vuur op de Parade wordt het Licht meegenomen naar de verschillende kerken om zo het Paasfeest in te luiden.

Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Het licht is symbool voor hem.

Hij verlicht ons leven.

Dat willen we vieren en dat licht willen we verspreiden en delen.

 

Alle kerken van Den Bosch, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Veel voorgangers, predikanten en kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor vrede en eenheid kiezen, hebben aangegeven bij het Licht op de Parade aanwezig te zullen zijn.

Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in Den Bosch mooie paasdagen toe.

 

Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in Den Bosch mooie paasdagen toe.

 

 

 

Het bestuur van het Platform bestaat uit Piet Ronnes (voorzitter), Mario van der Grient (secretaris), John Parker (penningmeester), Toon de Laaf (lid) en Oemar Abdoelbasier (lid).

Het rekeningnummer van het platform is: NL 43 INGB 0005413107.

Platform voor Religie en Levensbeschouwing                                                                         design: Sevket

Email bijzonderheden naar:

secretariaat@platformdenbosch.nl

Laatste keer bijgewerkt:

22-03-2017